Cele Fundacji

 1. Popularyzowanie szeroko pojętej numizmatyki oraz zagadnień związanych z historią pieniądza i ekonomii.
 2. Edukacja numizmatyczna dzieci, młodzieży i osób dorosłych.
 3. Opracowywanie i wydawanie publikacji podejmujących zagadnienia numizmatyczne, historyczne i archeologiczne.
 4. Działalność wspomagająca funkcjonowanie oraz rozwój państwowych, samorządowych i prywatnych instytucji kultury.
 5. Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
 6. Działalność naukowo-badawcza i naukowo-techniczna, w tym organizacja badań archeologicznych i uczestnictwo w nich.
 7. Współpraca z organami ścigania w zakresie ekspertyz kryminalistycznych, z dziedziny numizmatyki i archeologii.
 8. Działalność na rzecz dokumentowania, badania i ochrony dziedzictwa kulturowego, w szczególności dotycząca numizmatyki i dziedzin interdyscyplinarnie z nią związanych.
 9. Współpraca z organizacjami państwowymi i społecznymi, na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego.

Formy realizacji celów

 1. Fundacja realizuje swoje cele statutowe poprzez prowadzenie nieodpłatnej działalności pożytku publicznego poprzez:
  • inicjowanie lub włączanie się do już istniejących akcji pozyskiwania funduszy na zakup numizmatów, akcesoriów numizmatycznych, systemów wystawienniczych i prezentacyjnych oraz elementów zabezpieczeń zbiorów dla państwowych i samorządowych instytucji kultury,
  • prowadzenie działań zmierzających do gromadzenia środków finansowych poprzez zbiórki pieniędzy, organizowane także za pośrednictwem sieci internet,
  • prowadzenie strony internetowej o tematyce numizmatycznej na portalu społecznościowym Facebook i/lub we własnej domenie,
  • współpracę z mediami,
  • tworzenie i prowadzenie własnych projektów, programów, akcji oraz kampanii informacyjnych i edukacyjnych promujących wiedzę numizmatyczną,
  • pisanie i publikowanie artykułów,
  • organizację olimpiad przedmiotowych, lekcji pokazowych, konkursów, wystaw, prezentacji, spotkań, debat.
 2. Fundacja realizuje swoje cele statutowe poprzez prowadzenie odpłatnej działalności pożytku publicznego poprzez:
  • projektowanie, produkcję i udostępnianie odpowiednich materiałów dla celów edukacyjnych, wystaw i środków przekazu, zleconych przez podmioty zewnętrzne,
  • prowadzenie działalności wydawniczej i medialnej w zakresie realizacji celów statutowych,
  • organizację wyjazdów do placówek muzealnych na terenie Polski i za granicą,
  • prowadzenie kwerend w archiwach,
  • tworzenie drzew genealogicznych,
  • prowadzenie warsztatów, kursów i szkoleń numizmatycznych,
  • wykonywanie ekspertyz numizmatycznych,
  • wystawianie certyfikatów numizmatycznych,
  • działania związane z organizacją konferencji, zakwaterowaniem i wyżywieniem.